Algemene gebruiksvoorwaarden

Versie van 25 april, 2022-04-25.
De volgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") gelden tussen de campingbeheerder (hierna "de Campingbeheerder" of "CB") en Scandinavian Camping Group AB, 556867-9129, met adres Götgatan 18, 118 46 Stockholm (hierna "Campcation" of "CC") als bemiddelaar van camping en standplaatsen. De Gebruiksvoorwaarden regelen CB's gebruik van en verbinding met de Website [campcation.se/.fi/.no/.dk etc] (hierna "de Website"). Door CB op de Website te gebruiken en te registreren, stemt CB ermee in om juridisch gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en bevestigt CB dat hij ze heeft gelezen en begrepen. Verder stemt CB door registratie en gebruik ermee in dat Campcation nieuwsbrieven en updates van zijn aanbiedingen mag sturen naar CB, tenzij CB vooraf schriftelijk anders aangeeft aan Campcation. Door de registratie wordt ook bevestigd dat de geregistreerde persoon volledige capaciteit en bevoegdheid heeft en bevoegd is om namens CB bindende overeenkomsten aan te gaan. Als CB deze Gebruiksvoorwaarden en het beleid niet accepteert of niet de volledige capaciteit en bevoegdheid en bevoegdheid heeft om ze te accepteren, mag CB de website niet gebruiken.
Algemeen

Campcation is de verantwoordelijke tussenpersoon van de dienst. Als tussenpersoon is Campcation alleen verantwoordelijk voor het doorgeven van het aanbod van de campingeigenaar aan de klant. Het is de campingeigenaar die verantwoordelijk is voor de inhoud van het aanbod en het gehele beheer op de site van het aanbod. Campcation is er verantwoordelijk voor dat de gebruiker een schriftelijke bevestiging van zijn reservering ontvangt. De diensten van Campcation worden geleverd met adequate technologie en nauwkeurigheid, maar het kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie nauwkeurig, volledig of correct is. In ieder geval is elke campingeigenaar zelfstandig verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de beschrijvende informatie over het accommodatieaanbod (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie over de prijs/tarieven, voorwaarden en beschikbare campingdiensten) die op de Campcation website wordt weergegeven . Indien de dienst niet overeenkomt met de boeking als gevolg van enige omstandigheid binnen de controle van de campingeigenaar, is de campingeigenaar volledig verantwoordelijk voor deze discrepantie. De verplichting van de campingeigenaar houdt dus in dat hij een klant een gelijkwaardige dienst of accommodatie aanbiedt als geboekt. Dit voor het geval zich omstandigheden voordoen waardoor de specifieke geboekte dienst niet kan worden geleverd wanneer een boeker aankomt op de camping . De klant wordt hierna ”campinggast” of ”CG” genoemd. Indien een kampeerder van mening is dat de campingeigenaar geen correcte informatie op de website van de camping heeft verstrekt, probeert de campingeigenaar dit eerst in overeenstemming met de kampeerder op te lossen. Indien er desondanks een geschil ontstaat tussen de kampeerder en de campingeigenaar, dient Campcation onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld en in de gelegenheid te worden gesteld om te bemiddelen tussen de kampeerder en de campingeigenaar in een poging om tot een overeenkomst te komen. De campingeigenaar heeft het recht om zijn accommodatie bij Campcation kosteloos te annuleren.

Annuleringsvoorwaarden

Door zich in te schrijven op de Campcation Website verbindt de campingeigenaar zich ertoe de annuleringsvoorwaarden van Campcation ten opzichte van de kampeerder te aanvaarden. Volgens de annuleringsvoorwaarden van heeft de kampeerder recht op een kosteloos annuleringsrecht tot 48 uur voor de check-in tijd voor de door de campingeigenaar gekozen accommodatie. Indien de CG ervoor kiest de accommodatie na dit tijdstip (0-48 uur voor check-in) te annuleren, is de volledige vergoeding voor de accommodatie verschuldigd en heeft de CG recht op ontvangst van de reserveringskosten voor de accommodatie van Campcation minus de commissie van Campcation. CÄ heeft het recht CG een ruimere annuleringsregeling te geven dan de annuleringsregeling van Campcation, maar Campcation heeft nog steeds recht op haar commissie over de oorspronkelijke boeking. Bij een eventuele dubbele boeking waarbij CG via Campcation een accommodatie heeft geboekt, ongeacht het type boeking en accommodatie, maar CÄ toch geen vrije accommodatie aan CG kan aanbieden. Dan zal CÄ een gelijkwaardige accommodatie voor CG aanbieden en is CÄ volledig verantwoordelijk voor deze kosten voor CG.

Prijs

Campcation heeft recht op 15% provisie van de totale kosten van de boeking inclusief transactiekosten, tenzij anders overeengekomen. Wanneer CG de boekingskosten aan Campcation betaalt, gebeurt dit via een beveiligde betalingsoplossing van een derde partij. Betaling van de ontvangen boekingskosten minus provisie aan CÄ vindt plaats aan het begin van elke kalendermaand, tenzij een andere speciale schriftelijke overeenkomst tussen CÄ en Campcation is gesloten. In geval van annulering vindt restitutie plaats aan CG via Campcation, minus de commissie van Campcation CÄ bepaalt zelf haar prijs voor haar verschillende accommodaties die op Campcations worden aangeboden.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de laatste wijzigingsdatum. Campcation kan van tijd tot tijd de Gebruiksvoorwaarden bijwerken. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Het voortgezette gebruik door CÄ van de Website na publicatie van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden houdt in dat CÄ de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en ermee instemt gebonden te zijn.

Verzameling en gebruik van informatie

Campcation kan persoonsgegevens verwerken en is de gegevensbeheerder voor gegevens die zijn verstrekt in verband met de dienst, of geregistreerd in verband met met registratie op de Website. Campcation kan de persoonsgegevens ook aanvullen door informatie te verkrijgen uit particuliere en openbare registers. Door zich te registreren op de Website geeft CÄ derhalve toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Campcation. In de regel moet Campcation ook de persoonsgegevens van de vertegenwoordigers en uiteindelijke begunstigden van CÄ verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken voor dezelfde doeleinden en CÄ is er verantwoordelijk voor dat deze personen instemmen met een dergelijke verwerking. Campcation is gerechtigd nieuwsbrieven en andere informatie naar CÄ te sturen om hen op de hoogte te houden van nieuws en belangrijke evenementen en informatie van onze partners. CÄ kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsupdates en informatie door contact op te nemen met Scandinavian Camping Group AB.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie, tekst, video, audio, mediabestanden, grafieken en afbeeldingen die worden weergegeven op of beschikbaar zijn op de Website (hierna gezamenlijk te noemen de ”Rechten”) behoren toe aan Campcation of haar licentiegevers. Campcation of haar licentiegevers, zoals van toepassing , hebben de volledige rechten om alle inhoud op alle manieren en voor alle doeleinden te gebruiken, en hebben alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Rechten. CÄ heeft geen enkel eigendomsbelang in de Rechten of de Site, en het gebruik van de Site door CÄ leidt daar ook niet toe.

De Site en de Rechten worden beschermd door Zweedse en/of internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom en/of eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, handelsmerk, octrooi of handelsgeheimen. CÄ mag de Website alleen gebruiken voor persoonlijk of intern zakelijk gebruik. De CÄ mag de Site of enige Inhoud niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken ervan maken, overdragen, of verkopen of doorverkopen.

Alle handelsmerken, namen, logo:s, product- en dienstnamen, illustraties en slogans die op de Site voorkomen (hierna gezamenlijk te noemen de ”Campcation Merken”) zijn eigendom van Campcation, haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers. CÄ mag de Campcation Merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Campcation.

De door CÄ op de Site geüploade informatie is eigendom van CÄ of haar partner of haar licentiegevers. De CÄ is volledig verantwoordelijk voor dergelijke informatie en vrijwaart Campcation voor alle directe of indirecte schade die door dergelijke informatie aan Campcation of derden wordt toegebracht.

Campcation is gerechtigd om al het materiaal en de informatie die door een CÄ op de Website wordt gepubliceerd te gebruiken voor marketingdoeleinden van Campcation. De CÄ is ervoor verantwoordelijk dat de CÄ of haar partners of haar licentiegevers toestemming geven voor dergelijk gebruik door Campcation tenzij Campcation en de CÄ vooraf schriftelijk anders overeenkomen.

Links

De Site kan links bevatten naar de website van een andere partij of andere websites van partners of gelieerde ondernemingen van Campcation (”Websites van derden ”). Deze links worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van CÄ en deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. CÄ:s toegang en vertrouwen op en gebruik van deze links en Sites van derden is geheel op eigen risico en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de Sites van derden. Campcation is niet verantwoordelijk voor en zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben jegens CÄ voor de rechten op of het gebruik van de website van een andere partij.

CÄ is niet gerechtigd een link te plaatsen naar andere boekingssites, tenzij Campcation een dergelijke link vooraf schriftelijk heeft goedgekeurd.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald tussen Campcation en CÄ, loopt de overeenkomst van CÄ met Campcation voor onbepaalde tijd zonder bindende termijn.

De campingeigenaar kan zich aansluiten op de Campcation Website door zich te registreren zonder een aansluitingsvergoeding te betalen. Annulering dient schriftelijk per post of e-mail te geschieden. CÄ behoudt zich echter het recht voor de boekingen die vóór de annulering zijn gedaan uit te voeren in overeenstemming met de boekingsvoorwaarden van Campcation.

Wetten en voorschriften

CÄ stemt ermee in alle toepasselijke nationale en internationale wetten en voorschriften na te leven bij het gebruik van de Website. Bovendien mag CÄ zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Campcation niet: (i) met behulp van een robot, spider, scrape-technologie of andere automatische of handmatige methode en voor welk doel dan ook toegang krijgen tot de inhoud of informatie op de Website, deze controleren of kopiëren; (ii) de beperkingen in robotuitsluitingsheaders op de Website schenden of andere maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot te voorkomen of te beperken, (iii) enige actie ondernemen die, naar ons oordeel, een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur legt of kan leggen; (iv) deeplinken naar enig deel van de Website voor enig doel; of (v) enig deel van de Website ”framen”, ”spiegelen” of anderszins opnemen met een andere website (elk van de voorgaande, een ”Niet-toegestaan Gebruik”).

CÄ mag geen inhoud uploaden of aanbieden die is gemaakt voor spam, ongewenste contacten of inhoud die herhaaldelijk wordt gedeeld op een verstorende manier, inhoud die illegale of schadelijke activiteiten of geweld ondersteunt, of die godslasterlijk, grof, vulgair, obsceen, bedreigend of discriminerend is.

CÄ mag geen advertenties of profielen gebruiken die frauduleuze, valse, misleidende of bedrieglijke gegevens verschaffen.

Schending van de Gebruiksvoorwaarden

Campcation behoudt zich het recht voor om elke actie te ondernemen die wij nodig achten als wij van mening zijn dat uw gebruik van de Site deze Voorwaarden schendt, inbreuk maakt op de rechten van een natuurlijke of rechtspersoon, de persoonlijke veiligheid van een natuurlijke persoon of de veiligheid van een rechtspersoon bedreigt, een ongeoorloofd gebruik vormt of aansprakelijkheid voor Campcation kan creëren.

Beperking van aansprakelijkheid

De site is beschikbaar ”As Is” met fouten en gebreken zonder enige garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, titel, afwezigheid van inbreuk die kan voortvloeien uit de werking, prestaties, gebruik of gewoonte. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Campcation geen enkele garantie dat de Site aan bepaalde vereisten voldoet, bepaalde resultaten behaalt, compatibel is of samenwerkt met enige andere software/website of toepassing, dat de Site zonder onderbreking werkt, voldoet aan enige normen van prestatie of betrouwbaarheid of vrij is van fouten, dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd, dat de informatie op de Site geschikt is voor de behoeften van CÄ:s behoeften, of vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Campcation kan de Website te allen tijde wijzigen en/of verbeteren. De vermelding van een bepaalde dienst of product op de Website impliceert geen goedkeuring van de dienst of het product door Campcation

In geen geval is Campcation aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van de Website toegang tot of gebruik van de Website of met enige vertraging of onvermogen tot toegang, weergave of gebruik van de Website, inclusief ons onderzoek naar CÄ:s gebruik van de Website, ongeacht of gebaseerd is op een theorie van nalatigheid, contract, burgerlijke aansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, en zelfs als Campcation is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Als uw rechtsgebied sommige van de bovengenoemde beperkingen niet toestaat, zijn sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

CÄ stemt ermee in Campcation, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, partners, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen, procedures, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van welke aard of dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische vertegenwoordigingskosten, honoraria en boekhoudkundige kosten als gevolg van een van de volgende: (i) CÄ die deze Gebruiksvoorwaarden schendt, (ii) CÄ die een wet of de rechten van een derde schendt, of (iii) CÄ die de Site of een van de Rechten gebruikt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

Jurisdictie en geschil

CÄ stemt hierbij in met de jurisdictie en het rechtsgebied van de Zweedse rechtbanken in de gemeente Stockholm in het district Stockholm , voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website.

Indien enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden , wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed. Als wij op enig moment nalaten of vertragen om een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om dezelfde of een andere bepaling van deze overeenkomst in de toekomst af te dwingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen CÄ en Campcation met betrekking tot de Site en deze vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en Campcation met betrekking tot de Site. De verplichtingen van CÄ om Campcation schadeloos te stellen blijven, samen met elk ander deel van deze Voorwaarden dat naar zijn aard van toepassing blijft na beëindiging van deze Voorwaarden of uw recht om de Website te gebruiken van toepassing.

CÄ erkent dat een schending van deze Voorwaarden door CÄ zou leiden tot onherstelbare schade en dat geldelijke schadevergoeding in dergelijke gevallen onvoldoende kan zijn om Campcation te compenseren. Bijgevolg heeft Campcation in geval van een schending van een van deze Gebruiksvoorwaarden, naast een geldelijke vergoeding, het recht op een tijdelijke, voorlopige en/of permanente voorlopige voorziening die nodig is om een voortdurende of verdere schending van deze Gebruiksvoorwaarden tegen te houden, zonder het aantonen of bewijzen van enige werkelijke schade of het overleggen van een obligatie of vergelijkbare zekerheid. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle kennisgevingen moeten worden gericht aan: Scandinavian Camping Group AB 556867-9129, met een kopie naar: partners@campcation.se.

Alle andere opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot tot de Site moeten worden gericht aan: partners@campcation.se.