Allmänna användarvillkor

Version från den 26 April, 2024-04-26.
Följande användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan campingägare (nedan ”Campingägaren” eller ”CÄ”) och Scandinavian Camping Group AB, 556867–9129, med adress Götgatan 18, 118 46 Stockholm (nedan ”Campcation” eller ”CC”) i egenskap av förmedlare av camping och ställplatser. Användarvillkoren reglerar CÄ:s användning och anslutning till Webbplatsen [campcation.se/.fi/.no/.dk etc] (nedan ”Webbplatsen”). Genom att använda och registrera CÄ på Webbplatsen samtycker CÄ till att vara juridiskt bunden till dessa Användarvillkor och bekräftar att CÄ har läst och förstått dem. Vidare samtycker CÄ genom registrering och användning till att Campcation får skicka ut nyhetsbrev och uppdateringar av sitt erbjudande till CÄ förutsatt att CÄ inte på förhand skriftligen meddelar Campcation om annat. Genom registreringen intygas det även att den registrerade personen har full kapacitet och behörighet samt befogenhet att för CÄ:s räkning ingå bindande avtal. Om CÄ inte godkänner eller har full kapacitet och behörighet samt befogenhet att godkänna dessa Användarvillkor och Policyn ska CÄ inte använda webbplatsen.
Allmänt

Campcation är ansvarig förmedlare av tjänsten. Som förmedlare ansvarar Campcation endast för förmedlandet av erbjudandet från Campingägaren till kund. Det är Campingägaren som ansvarar för innehållet i erbjudandet och all hantering på platsen för erbjudandet. Campcation ansvarar för att användaren får en skriftlig bekräftelse av sin bokning. Campcations tjänster tillhandahålls med adekvat teknik och noggrannhet, dock kan det inte garanteras att all information är exakt, fullständig eller korrekt. Varje Campingägare är i alla händelser självständigt ansvarig för att den beskrivande informationen om boende-erbjudandet (inklusive, men inte uteslutande, information om pris/avgift, villkor och regler och tillgängliga campingtjänster) som visas på Campcations Webbplats är exakt, fullständig och korrekt. Om tjänsten inte stämmer överens med bokningen med anledning av något förhållande som är inom Campingägarens kontroll ansvarar Campingägaren fullt ut för en sådan avvikelse. I Campingägarens åtagande ingår således att erbjuda en kund en likvärdig tjänst eller boende som denne bokat. Detta ifall det skulle uppstå något förhållande som innebär att den specifika tjänsten som bokats inte kan tillhandahållas när en bokare anlänt till campingplatsen. Kunden ska i det följande anges som ”Campinggästen” eller ”CG”. Om en Campinggäst inte anser att Campingägaren har angett en korrekt information på Campcations Webbplats ska Campingägaren i första hand försöka lösa detta i samförstånd med Campinggästen. Om det ändå uppstår en tvist mellan Campinggästen och Campingägaren ska Campcation omedelbart informeras om detta och ges en möjlighet att medla mellan Campinggästen och Campingägaren i syfte att försöka få till en överenskommelse. Campingägaren äger rätten att stänga av sina boendeplatser hos Campcation helt kostnadsfritt.

Avbokningspolicy

Campingägaren förbinder sig genom registrering till Campcations Webbplats att godta Campcations avbokningspolicy gentemot Campinggästen. Campinggästen ska enligt Campcations avbokningspolicy ha rätt till fri avbokningsrätt upp till 2 dagar före dagen för checkin för det valda boendet hos Campingägaren. Om CG väljer att avboka boendet efter denna tid (mindre än 2 dagar före dagen för incheckning) utgår full avgift för boendet och CÄ har rätt att utfå bokningsavgiften för boendet från Campcation minus Campcations provision. CÄ har rätt att själv ge CG mer generösa avbokningsregler än enligt Campcation avbokningspolicy men Campcation har då ändå alltid rätt till sin provision av den ursprungliga bokningen. Vid en eventuell dubbelbokning där CG bokat boende via Campcation, oavsett typ av bokning och boende, men CÄ ändå inte kan erbjuda ett ledigt boende till CG. Då skall CÄ erbjuda ett likvärdigt boende för CG och CÄ ska till fullo själv stå för denna kostnad gentemot CG.

Pris

Campcation har rätt till 15% provision av den totala kostnaden för bokningen inklusive transaktionsavgifter om inget annat överenskommits. När CG betalar bokningsavgiften till Campcation sker det genom en säker betallösning som levereras från tredje part. Utbetalning av erhållen kostnad för bokning minus provision till CÄ sker i början av varje kalendermånad om ingen annan särskild skriftlig överenskommelse mellan CÄ och Campcation gjorts. Vid eventuell avbokning sker återbetalning till CG via Campcation, minus Campcations provision CÄ bestämmer själv sitt eget pris för sina olika boenden som tillhandahålls på Campcations.

Ändringar av Användarvillkoren

Dessa Användarvillkor gäller från och med senaste ändringsdatum. Campcation kan ibland från tid till annan komma att uppdatera Användarvillkoren. Alla sådana ändringar träder i kraft så snart de publiceras. CÄ:s fortsatta användning av Webbplats efter publicering av ändrade Användarvillkor utgör CÄ:s godkännande och samtycke till att vara bunden av de ändrade Användarvillkoren.

Insamling och användning av information

Campcation kan komma att behandla personuppgifter och är personuppgiftsansvarig för uppgifter som lämnas i samband med tjänsten, eller som registreras i samband med registrering på Webbplatsen. Campcation kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. CÄ lämnar därför, genom registrering på Webbplatsen, samtycke till att behandling av personuppgifter får ske inom ramen för Campcations verksamhet. Campcation behöver som regel även samla in, lagra, behandla och använda CÄ:s företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och CÄ ansvarar för att tillse att dessa personer samtycker till en sådan behandling. Campcation äger rätt till att skicka nyhetsbrev och annan information till CÄ för att hålla vederbörande informerad om nyheter och viktiga händelser samt information från våra samarbetspartners. CÄ kan när som helst avregistrera sig från nyhetsuppdateringar och information genom att kontakta Scandinavian Camping Group AB.

Immateriella rättigheter

All information, text, video, ljud, mediefiler, grafik och bilder som visas på eller finns på Webbplatsen (nedan gemensamt kallade ”Rättigheterna”) tillhör Campcation eller dess licensgivare. Campcation eller dess licensgivare, beroende på vilket som är tillämplig, har fullständig rätt att använda allt innehåll på alla sätt och för alla syften, samt har alla immateriella rättigheter relaterade till Rättigheterna. CÄ har inte och inte heller ger CÄ:s användning av Webbplatsen någon ägarandel i Rättigheterna eller Webbplatsen.

Webbplatsen och Rättigheterna är skyddade av svenska och/eller internationella immateriella rättigheter och/eller äganderättslagar, som kan inkludera upphovs-, varumärkes-, patent- eller affärshemlighetsrättigheter. CÄ får endast använda Webbplatsen för personligt bruk eller internt företagsbruk. CÄ får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, överföra eller sälja eller återförsälja Webbplatsen eller något Innehåll.

Alla varumärken, namn, logotyper, namn på produkter och tjänster, illustrationer och slogans som finns på Webbplatsen (nedan gemensamt kallade ”Campcation-märken”) ägs av Campcation, dess partner eller dess licensgivare. CÄ får inte använda Campcation-märken utan Campcations föregående skriftliga tillstånd.

Den information som CÄ laddar upp på Webbplatsen tillhör CÄ eller dess partner eller licensgivare. CÄ ansvarar till fullo för sådan information och ska hålla Campcation skadeslös för Campcations eller tredje parts eventuella direkta eller indirekta skada med anledning av sådan information.

Campcation äger rätt att använda allt material och information, som en CÄ publicerar på Webbplatsen, i marknadsföringssyfte av Campcation. CÄ ansvarar för att CÄ eller dess partners eller dess licensgivare godkänner sådan användning av Campcation om inte Campcation och CÄ skriftligen på förhand överenskommer om annat.

Länkar

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till en annan parts webbplats eller andra webbplatser som tillhör Campcations partners eller närstående företag (”Tredje parts webbplatser”). Dessa länkar tillhandahålls endast som en bekvämlighet för CÄ och dessa Användarvillkor reglerar inte Tredje parts webbplatser. CÄ:s tillgång och tillit till samt användning av dessa länkar och eventuella Tredje parts webbplatser är helt på egen risk och omfattas av Tredje parts webbplatsers användarvillkor. Campcation ansvarar inte för och ska inte ha någon ansvarsskyldighet eller något ansvar gentemot CÄ för rättigheterna på eller användning av någon annan parts webbplats.

CÄ äger ej rätt att länka till andra bokningssidor om inte Campcation skriftligen på förhand godkänt sådan länkning.

Avtalstid och uppsägningstid

Om inte annat särskilt anges skriftligt mellan Campcation och CÄ löper CÄ:s avtal med Campcation tillsvidare utan bindningstid.

Campingägaren kan genom registrering ansluta sig till Campcations Webbplats utan avgift för anslutning. Uppsägning ska ske skriftligen via brev per post eller e-post. CÄ förbehåller sig dock att fullfölja de bokningar som skett innan uppsägningen i enlighet med Campcations bokningsvillkor.

Lagar och regler

CÄ godkänner att följa alla gällande nationella och internationella lagar och regler när CÄ använder Webbplatsen. Dessutom får CÄ inte, utan Campcations uttryckliga skriftliga, föregående tillstånd: (i) få tillgång till, övervaka eller kopiera innehåll eller information på Webbplatsen med hjälp av robot, spindel, scrape-teknik eller annan automatisk eller manuell metod för något ändamål, (ii) bryta mot begränsningarna i eventuella robotuteslutningsrubriker på Webbplatsen eller förbikoppla eller kringgå andra åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomsten till Webbplatsen, (iii) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning utsätter eller kan utsätta vår infrastruktur för en orimligt eller oproportionerligt stor belastning, (iv) djuplänka till någon del av Webbplatsen för något ändamål eller (v) ”inrama”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av Webbplatsen med någon annan webbplats (vart och ett av föregående, en ”Otillåten användning”).

CÄ får inte ladda upp eller tillhandahålla innehåll som är skapat för spam, ovälkomna kontakter eller innehåll som delas upprepade gånger på ett störande sätt, innehåll som stöder olagliga eller skadliga aktiviteter eller våld, eller är profant, kränkande, vulgärt, obscent, hotande, diskriminerande.

CÄ får inte använda sig av annonser eller profiler som tillhandahåller bedrägliga, falska, vilseledande eller bedrägliga detaljer.

Brott mot Användarvillkoren

Campcation förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga om vi anser att din användning av Webbplatsen bryter mot dessa Villkor, gör intrång på någon fysisk eller juridisk persons rättigheter, hotar någon fysisk persons personliga säkerhet eller juridisk persons säkerhet, utgör en otillåten användning eller kan skapa ansvarsskyldighet för Campcation.

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen är tillgängliga ”I Befintligt Skick” med fel och defekter utan någon garanti av något slag, inklusive, men utan att begränsas till, äganderätt, frånvaro av intrång som kan uppstå till följd av handläggande, genomförande, användning eller sedvana. Utan begränsning av det ovan omnämnda gör inte Campcation några utfästelser av något slag om Webbplatsen att de kommer att uppfylla särskilda krav, uppnå några särskilda resultat, vara kompatibla eller fungera med annan programvara/webbplats eller applikation, att de kommer fungera utan avbrott, uppfylla några standarder för prestanda eller pålitlighet eller vara felfri, att eventuella fel eller defekter kan eller kommer att korrigeras, att informationen däri kommer att vara lämplig för CÄ:s behov, eller vara fria från virus eller andra skadliga komponenter. Campcation kan när som helst komma att ändra och/eller förbättra Webbplatsen. För det fall någon särskild tjänst eller produkt inkluderas på Webbplatsen innebär det inte ett godkännande av tjänsten eller produkten av Campcation

Campcation ska under inga omständigheter ansvara för några direkta, indirekta, straffrelaterade, tillfälliga, särskilda eller efterföljande skador som på något sätt i samband med, eller till följd av, CÄ:s tillgång eller användning av Webbplatsen eller med någon fördröjning eller oförmåga att få tillgång till, visa eller använda Webbplatsen, inklusive vår utredning av CÄ:s användning av Webbplatsen, oavsett om den baseras på en teori om vårdslöshet, avtal, civilrättsligt ansvar, strikt ansvar eller annat, och även om Campcation har informerats om risken för sådana skador.

Om din jurisdiktion inte tillåter vissa av ovan omnämnda begränsningar kan det hända att den del av eller samtliga ovanstående undantag och begränsningar inte gäller CÄ.

Skadeslöshet

CÄ samtycker till att ersätta, försvara och hålla Campcation, dess partner och deras tjänstemän, chefer, anställda, ombud, partner, efterträdare och övertagare skadeslösa från och mot alla krav, rättsliga förfaranden, anspråk, återkrav, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag eller någon natur inklusive men inte begränsat till rimliga kostnader för juridiskt ombud, avgifter och bokföringsavgifter till följd av något av följande: (i) att CÄ bryter mot dessa Användarvillkor, (ii) att CÄ överträder någon lag eller tredje parts rättigheter eller (iii) att CÄ använder Webbplatsen eller någon av Rättigheterna i strid med dessa Användarvillkor.

Jurisdiktion och tvist

Härmed godkänner CÄ svensk jurisdiktion och domstol i Stockholm kommun i Stockholms län, för samtliga tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användarvillkor eller användningen av Webbplatsen.

Om någon del av dessa Användarvillkor ses vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar av en behörig domstol kommer giltigheten, lagligheten eller verkställbarheten för återstående bestämmelser inte på något sätt att påverkas eller försvagas. Vår underlåtenhet eller vårt dröjsmål med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor vid någon tidpunkt innebär inte att vi avstår vår rätt att verkställa densamma eller någon annan bestämmelse i det här avtalet i framtiden.

Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan CÄ och Campcation i förhållande till Webbplatsen och det ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden och förslag, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och Campcation i förhållande till Webbplatsen. CÄ:s skyldigheter att ersätta Campcation, tillsammans med varje annan del av dessa Villkor som, enligt deras natur ska fortsätta att gälla efter uppsägning av dessa Villkor eller din rätt att använda Webbplatsen ska fortsätta att gälla.

CÄ bekräftar att det skulle leda till irreparabel skada om CÄ bryter mot dessa Villkor och att monetärt skadestånd i sådana händelser kan vara otillräckliga för att kompensera Campcation. Följaktligen har Campcation, i händelse av brott mot något av dessa Användarvillkor, förutom eventuell monetär kompensation, rätt till tillfälligt, preliminärt och/eller permanent förbudsföreläggande som kan vara nödvändigt för att begränsa eventuellt fortsatt eller ytterligare brott mot dessa Användarvillkor, utan att visa eller bevisa några faktiska skador eller framlägga borgen eller jämförbar säkerhet. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges genom det här avtalet förbehålls.

Alla meddelanden ska skickas till: Scandinavian Camping Group AB 556867–9129, med kopia till: partners@campcation.se.

Alla andra kommentarer, begäranden om teknisk support och andra meddelanden relaterade till Webbplatsen ska skickas till: partners@campcation.se.